Yleiset sopimusehdot
(Versio 2.0, 14.10.2020)

 

 1. Soveltamisala

Nämä yleiset sopimusehdot liittyvät Cinepro Finland Oy:n (Y-tunnus: 1996866-0, “Cinepro“) asiakkailleen, yhteistyökumppaneilleen tai näiden asiakkaiden loppukäyttäjille tarjoamiin palveluihin ja tuotteisiin. Sopimusehdot ovat voimassa Cinepron ja sopimuskumppanin (“Tilaaja“) välillä, ellei Cinepron ja Tilaajan välillä ole kirjallisesti toisin sovittu.

 1. Palvelun toimittaminen, käyttö, muutokset ja keskeyttäminen

Cineprolla on oikeus tuottaa palvelut ja tuotteet parhaaksi katsomallaan tavalla sekä käyttää palvelun toteuttamisessa ja tuotteen valmistamisessa alihankkijoita. Cinepro vastaa palvelun tai tuotteen soveltumisesta Tilaajan käyttötarkoitukseen vain siltä osin, kun sopimuksessa on nimenomaisesti sovittu.

Ellei osapuolten välillä ole nimenomaisesti toisin sovittu, Tilaaja on velvollinen kustannuksellaan hankkimaan kaikki palvelun tai tuotteen käyttämistä varten tarvittavat laitteet, ohjelmistot, liittymät ja yhteydet.

Ellei näissä yleisissä sopimusehdoissa tai osapuolten välillä ole muutoin nimenomaisesti toisin sovittu, omistusoikeus kaikkiin aineistoihin, palveluiden tarjoamisen tai tuotteen valmistamisen yhteydessä syntyviin immateriaalioikeuksiin, ohjelmistoihin ja Tilaajalle tai Käyttäjille (kuten määritelty alla) luovutettuihin laitteisiin säilyy Cineprolla ja Tilaaja saa ainoastaan käyttöoikeuden siihen tarkoitukseen joihin aineistot, ohjelmistot ja laitteet on luovutettu.

Jos palvelu tai tuote sisältää, tai palvelun toimittamisessa tai tuotteen valmistamisessa muutoin käytetään kolmannen osapuolen ohjelmistoja tai palveluita, Tilaaja sitoutuu hyväksymään ja noudattamaan näiden ehtojen lisäksi tällaisen kolmannen osapuolen käyttöoikeus-, lisenssi-, palvelu- ja muita ehtoja.

Tilaaja vakuuttaa olevansa elinkeinonharjoittaja ja tilaavansa tuotteet ja/tai palvelut käytettäväksi elinkeinotoiminnassaan.

Digital Cinema -palvelut

Digital Cinema-palveluilla tarkoitetaan Cinepron tarjoamia DCP-masterointi, DCP-lokalisointi, TV/VOD-masterointi ja resaurointipalveluita ja niihin liittyviä tuotteita (”DC-palvelut”).

Cinepron on toimitettava DC-palvelut sovittuna toimituspäivänä tai sovitun ajan kuluessa. Jos toimitusaikaa ei ole sovittu, DC-palvelut tulee toimittaa kohtuullisen ajan kuluessa. Jos toimitus viivästyy muusta kuin Cineprosta johtuvasta syystä, toimitusaikaa jatketaan, kunnes toimituksen estävä syy on korjattu tai poistunut.

Toimituksen tapahduttua, Tilaajan tulee viipymättä tarkistaa toimitettu palvelu tai tuote. Toimitus katsotaan hyväksytyksi, ellei Tilaaja reklamoi havaitsemistaan virheistä kirjallisesti viimeistään yhden (1) viikon kuluessa toimituksesta. Mikäli DC-palvelut toimitetaan tiedonsiirtoyhteyttä käyttäen, tuote tai palvelu katsotaan toimitetuksi siitä lukien, kun se on Tilaajan saatavilla.

Tilaaja on velvollinen korvaamaan DC-palveluihin liittyvät lisä- ja muutostyöt, jotka aiheutuvat Tilaajan tai sen edustajan antamista virheellisistä aineistoista tai ohjeista, puuttuvista tiedoista, Tilaajan viivästyksestä tai muusta vastaavasta Tilaajasta johtuvasta syystä. Jos tilauksen jälkeen sovitaan tehtäviksi muutoksia, Cinepro on oikeutettu korvaukseen näin syntyneistä lisä- ja muutostöistä.

Tietojärjestelmä- ja jakelupalvelut

Tietojärjestelmä- ja jakelupalveluilla tarkoitetaan Cinepron Tilaajalle tarjoamia sähköiseen tiedonsiirtoon perustuvia palveluita. Tietojärjestelmä- ja jakelupalveluita koskevia ehtoja sovelletaan myös Cinepron tai kolmansien osapuolten palvelimien (“Palvelimet“) kautta tapahtuviin latauksiin ja toimituksiin (Lähetä Cineprolle – Upload to Cinepro -palvelu).

Tilaaja saa käyttää palvelua vain omassa toiminnassaan, omalla vastuullaan, soveltuvia lakeja ja säädöksiä noudattaen. Tilaajalla ei ole oikeutta jälleenmyydä tai edelleen luovuttaa palvelua, ellei sopimuksessa ole nimenomaisesti toisin sovittu. Sikäli kun Tilaaja, sopimuksen mukaisesti tai muutoin, luovuttaa palvelun käytettäväksi kolmannelle osapuolelle (“Käyttäjä“), Tilaaja vastaa siitä, että palvelua käytetään sopimuksen mukaisesti ja, että Käyttäjä noudattaa Cinepron ja Tilaajan välisen sopimuksen ehtoja.

Tilaajan ja Käyttäjän tulee käyttää palvelua siten, ettei käytöstä aiheudu häiriötä muille käyttäjille. Tilaaja vastaa Palvelimille tai Cineprolle muutoin, toimitetusta, tallennetusta tai Palvelinten kautta välitetystä sisällöstä ja aineistosta. Tilaaja vastaa myös siitä, ettei sisältö ja aineisto loukkaa hyvää tapaa, lain ja viranomaisten määräyksiä tai suosituksia, eikä kolmansien tekijänoikeuksia. Cineprolla on oikeus poistaa tämän kohdan vastaisesti toimitettu tai tallennettu sisältö ja aineisto sekä estää sopimuksen vastainen palvelun käyttö.

Cineprolla on oikeus siirtää ja muutoin käsitellä Palvelimilla olevaa materiaalia palvelun tarjoamiseksi. Lisäksi, Cineprolla on oikeus tarjota Käyttäjille maksullisia, Tilaajan ja Cinepron sopimukseen kuulumattomia, lisäpalveluita (“Lisäpalvelut“) Tilaajalle tuotetun palvelun ohella. Cinepro ja Käyttäjä sopivat Lisäpalveluista erikseen.

Cineprolla on oikeus muuttaa palvelun teknistä toteutusta siten, että Tilaajalle tarjotun palvelun taso ei kokonaisuutena alene. Muutoksia palvelun toteutukseen voidaan tehdä, muun muassa, alalla tapahtuvan kehityksen, Cinepron oman toiminnan muutoksen, laite- tai ohjelmistovalmistajan tuotteiden tai lisenssiehtojen, lainsäädännön tai viranomaismääräysten muuttumisen vuoksi.

Cineprolla on oikeus tilapäisesti, kohtuulliseksi ajaksi ja tarpeelliseksi katsomassaan laajuudessa keskeyttää palvelun toimitus tai käyttö, mikäli keskeyttäminen on tarpeen palveluiden muuttamista, korjaamista, päivittämistä, tai ylläpitoa varten. Lisäksi Cineprolla on oikeus keskeyttää palvelun toimitus tai käyttö välittömästi ja ilman erillistä ilmoitusta, mikäli Tilaaja tai Käyttäjä on rikkonut sopimusehtoja tai sopimukseen perustuvia maksuja on ollut maksamatta vähintään 60 päivää alkuperäisestä eräpäivästä. Palvelun tai käytön keskeyttäminen tämän kohdan mukaisesti ei poista tai keskeytä sopimuksen mukaisten maksujen maksuvelvollisuutta tai oikeuta alennukseen.

Sopimuskauden päätyttyä, tai mikäli sopimuskaudesta ei ole nimenomaisesti sovittu, kohtuullisessa ajassa palvelun tai tuotteen toimittamisen jälkeen, Cineprolla on oikeus poistaa Palvelimille toimitettu, tallennettu tai niiden kautta välitetty materiaali sekä muu palveluihin liittyvä materiaali ja tieto.

 1. Laitteet

Silloin kun toimitus sisältää laitteen luovutuksen Tilaajan omistukseen, tällaisen laitteen omistusoikeus siirtyy Tilaajalle, kun kauppahinta ja muut kauppaan liittyvät maksut on kokonaan maksettu. Vaaranvastuu laitteesta siirtyy Tilaajalle, kun laite on kuljetettu sovittuun toimitusosoitteeseen tai Tilaaja on sen noutanut.

 1. Immateriaalioikeudet

Tilaaja vastaa siitä, että Cineprolle toimitettu sisältö tai aineisto, mukaan lukien Palvelimille toimitettu, tallennettu tai niiden kautta välitetty sisältö tai aineisto, ei loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia. Tilaajan on hankittava kaikki tarvittavat oikeudet ja korvattava Cineprolle kaikki immateriaalioikeuksien loukkauksista aiheutuneet vahingot.

DC-palveluita varten Cineprolle toimitettuun aineistoon ja tietojärjestelmä- ja jakelupalveluiden välityksellä välitettävään aineistoon liittyvät immateriaalioikeudet kuuluvat Tilaajalle tai kolmannelle osapuolelle, eikä sopimuksella siirretä tällaisia immateriaalioikeuksia.

Cineprolla on oikeus korvauksetta ja osapuolten välillä sovittujen yleisten salassapitoehtojen estämättä käyttää Tilaajan toiminimeä ja kuvausta Cinepron Tilaajalle toimittamasta palvelusta referenssinä verkkosivuillaan ja muussa markkinointimateriaalissaan sopimuksen voimassaoloaikana ja sen jälkeen.

 1. Hinnat ja maksuehdot

Tilaaja on velvollinen maksamaan Cineprolle kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaiset maksut, jollei osapuolten välisessä sopimuksessa ole toisin sovittu. Cineprolla on oikeus veloittaa sopimukseen kuulumattomat palvelut ja lisätilaukset tai muutokset Tilaajalta sopimuksen tai kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaisesti.

Hinnat ilmoitetaan ilman arvonlisäveroa (ALV 0 %) ja arvonlisävero lisätään hintoihin laskutettaessa.

Maksuehto on 14 päivää netto laskun päiväyksestä. Viivästyskorko on korkolain (633/1982, muutoksineen) mukainen.

Cineprolla on oikeus muuttaa palvelujen hintoja, jos palveluun liittyvässä lainsäädännössä, veroissa tai viranomaismaksuissa tapahtuu muutoksia, Cinepron ICT-, ohjelmisto- tai laitetoimittaja tai muu alihankkija muuttaa hinnoitteluaan tai muun olosuhteiden olennaisen muutoksen vuoksi.

Siltä osin kuin tuotteen tai palvelun hinta on sovittu perustuvaksi tuntiveloitukseen, Cineprolla on oikeus palkkioon kultakin alkavalta puolelta tunnilta.

Selvyyden vuoksi todetaan, että Cinepron verkkosivuilla esitetyt tai Tilaajan tai sen edustajan Cinepron verkkosivujen kautta pyytämät hinta-arviot ovat suuntaa-antavia. Cineprolla on oikeus poiketa hinta-arviosta ilmoittamalla tästä Tilaajalle.

 1. Vahingonkorvaus ja vastuunrajoitukset

Cinepro on velvollinen korvaamaan Tilaajalle aiheuttamansa välittömät vahingot sopimuksessa ja näissä yleisissä ehdoissa mainitut vastuunrajoitukset huomioiden.

Cinepro ei vastaa Tilaajalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä vahingoista.

Cinepron vastuu välittömistä vahingoista on rajoitettu siihen määrään, joka vastaa vahinkotapahtumaa edeltäneen kuuden kuukauden aikana Tilaajan Cineprolle sopimuksen perusteella maksamia maksuja (ottamatta huomioon maksuihin sisältyvää arvonlisäveroa).

 1. Salassapito

Tilaaja sitoutuu pitämään luottamuksellisina kaiken Cineprolta saamansa aineiston ja tiedon, mukaan lukien sopimusehdot ja hinnat, sekä aineiston, joka on merkitty luottamuksellisiksi tai aineiston ja tiedot, jotka on ymmärrettävä luottamuksellisiksi (Luottamuksellinen Tieto). Tilaaja saa käyttää Luottamuksellista Tietoa vain sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin ja sopimuksen päättyessä Tilaajan on viipymättä lopetettava Luottamuksellisen Tiedon käyttäminen ja hävitettävä kaikki Luottamuksellinen Tieto. Tämän kohdan mukainen salassapitovelvollisuus sitoo Tilaajaa myös sopimuksen päättymisen jälkeen.

 1. Sopimuksen voimassaolo ja päättyminen

Sopimuksen voimassaolosta ja sopimuksen alla toimitettavien palveluiden toimituskausista sovitaan sopimuksessa tai muutoin erikseen Cinepron ja Tilaajan välillä.

Cineprolla on oikeus keskeyttää palveluiden toimittaminen ja käyttö tai irtisanoa sopimus kokonaan tai osittain mikäli Tilaaja tai Käyttäjä on:

 • (i) olennaisesti rikkonut sopimusehtoja eikä korjaa rikkomustaan neljässätoista (14) vuorokaudessa kirjallisesti esitetystä vaatimuksesta,
 • (ii) sopimukseen perustuvia maksuja on ollut maksamatta vähintään 60 päivää alkuperäisestä eräpäivästä,
 • (iii) asetettu konkurssiin, tai on yrityssaneerauksen tai maksukyvyttömyysmenettelyn kohteena, tai muutoin on selvää, ettei se pysty suoriutumaan sopimuksen mukaisista taloudellisista velvoitteistaan,
 • (iv) tai jos palveluiden toimittamiseen on ylivoimainen este, kuten esimerkiksi Cinepron alihankkijasta tai toimittajasta johtuva palvelun estyminen, joka on jatkunut vähintään 60 päivää.

Palvelun tai käytön keskeyttäminen tai sopimuksen irtisanominen tämän kohdan mukaisesti muusta kuin yllä kohdassa (iv) mainitusta syystä ei poista tai keskeytä sopimuksen mukaisten maksujen maksuvelvollisuutta tai oikeuta Tilaajaa alennukseen.

Sopimuksen päättyessä, Tilaaja on velvollinen kustannuksellaan palauttamaan Cineprolle Tilaajan tai Käyttäjän käytössä olleet Cinepron tai sen alihankkijan omistamat laitteet ja muun omaisuuden sellaisessa kunnossa kuin ne Tilaajalle tai Käyttäjälle luovutettaessa olivat. Tilaaja ei kuitenkaan vastaa laitteiden tavanomaisesta kulumisesta.

 1. Sopimuksen siirtäminen

Tilaajalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta tai sen mukaisia oikeuksiaan ilman Cinepron etukäteistä kirjallista suostumusta. Cineprolla on oikeus siirtää sopimus osaksi tai kokonaan sekä siirtää sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle osapuolelle.

 1. Yleisten ehtojen voimassaolo ja muuttaminen

Nämä yleiset sopimusehdot ovat voimassa 14.10.2020 alkaen toistaiseksi ja ovat saatavissa Cinepro Finland Oy:n verkkosivuilta.

Cinepro voi muuttaa näitä yleisiä sopimusehtoja ilmoittamalla uusista ehdoista Tilaajalle vähintään kuukautta ennen niiden voimaantuloa.

 1. Sovellettava laki ja riidanratkaisu

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakeja lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä.

Sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

Tämän kohdan estämättä, Cineprolla on kuitenkin oikeus saattaa erääntynyttä saatavaa koskeva asia rajoituksetta toimivaltaisen tuomioistuimen ja ulosottoviranomaisten käsiteltäväksi.

 1. Cinepron yhteystiedot

Cinepro Finland Oy

Y-tunnus: 1996866-0 (kaupparekisteri, Patentti- ja rekisterihallitus)

E-mail: info@cinepro.fi

ALV-tunniste: FI19968660